No.BidangNama KursusTempoh HariTarikh PenyelarasObjektifKandungan 
1BahasaPemantapan Bahasa Melayu215 - 16 Julai DD• Memberikan pengetahuan yang lebih mendalam dalam aspek bahasa Melayu. • Melahirkan individu yang mampu menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya. • Pengenalan Dasar Bahasa Kebangsaan • Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu • Morfologi dan Sintaksis • Peristilahan Bahasa Melayu • Kesantunan dan Laras Bahasa • Penggunaan Bahasa Melayu dalam Penulisan Profesional • Berkomunikasi dalam Bahasa Melayu Tinggi
2BahasaPenulisan Profesional Dokumen Rasmi (Surat Rasmi dan Memo)225 - 26 MacRBY• Memberikan pendedahan dan pengetahuan penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam surat rasmi dan memo. • Meningkatkan kemahiran dan keterampilan bahasa dalam surat rasmi dan memo. • Mengenal pasti kesalahan bahasa dalam surat rasmi dan memo. • Pengenalan Dasar Bahasa Kebangsaan • Asas Tatabahasa dan Sistem Ejaan • Surat Rasmi dan Memo o Pengenalan o Format o Seni Penulisan o Kata Sapaan o Pengolahan Isi
3BahasaPenulisan Profesional Dokumen Rasmi (Minit Mesyuarat)222 - 23 AprilMHR•Memahami fungsi minit mesyuarat dalam konteks meningkatkan kecekapan pengurusan dan pencapaian matlamat organisasi. •Memahami kepentingan minit mesyuarat berkualiti kepada kecemerlangan organisasi. •Menyediakan minit mesyuarat yang berkualiti mengikut tatacara yang betul, tepat dan seragam. •Memahami penggunaan bahasa yang betul dalam penyediaan minit mesyuarat. •Pengenalan Minit Mesyuarat oTakrif oFungsi oKepentingan oFormat dan Tatacara oAspek Bahasa dalam Minit Mesyuarat oBengkel Penyediaan Minit Mesyuarat Berkualiti
4BahasaPenulisan Profesional Dokumen Rasmi (Kertas Cadangan dan Laporan)28 - 9 AprilSZMeningkatkan pengetahuan dan kemahiran bahasa Melayu. •Memantapkan kemahiran tentang teknik dan format penulisan laporan dan kertas cadangan. •Meminimumkan kesilapan dari segi penggunaan tatabahasa dalam penulisan laporan dan kertas cadangan Aspek Bahasa dalam Penulisan •Pemerengganan •Jenis-jenis Laporan •Kaedah/Teknik Penulisan Laporan •Kaedah/Teknik Penulisan Kertas Cadangan
5BahasaPembinaan Munsyi Dewan (Jawi) - Kursus220 - 21 Jun FHMeningkatkan ilmu dan kemahiran dalam tulisan Jawi. •Menyelaraskan pengetahuan berdasarkan Pedoman Ejaan Jawi yang dikeluarkan oleh DBP. •Mengenal pasti calon yang layak untuk pengambilan Munsyi Dewan (Jawi). Sejarah Tulisan Jawi •Padanan huruf Rumi dan Jawi •Suku kata Terbuka dan Tertutup •Ejaan Mengikut Hukum •Penulisan Angka •Ejaan Kata Serapan Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris
6BahasaPenulisan Profesional (Teks Ucapan)217 -18 JunNI•Memberikan pendedahan tentang kepentingan penggunaan bahasa Melayu yang betul. •Memberikan panduan penggunaan bahasa Melayu yang betul. •Memberikan panduan dan teknik yang betul dan berkesan dalam penyediaan teks ucapan dalam bahasa Melayu aras tinggi. Jenis-jenis Ucapan •Mengumpul Bahan dan Merangka Teks Ucapan •Proses Penulisan Teks Ucapan •Menulis Pendahuluan, Isi dan Penutup Ucapan •Protokol dan Sistem Sapaan •Aspek Bahasa dalam Penulisan Teks Ucapan •Panduan Berkesan untuk Menarik Khalayak •Menyunting Teks Ucapan
7BahasaPersediaan Sijil Kecekapan Bahasa Melayu untuk Warganegara Asing (SKBMW)226 - 27 SeptemberDDMemberikan pengetahuan bahasa Melayu untuk membolehkan pelajar asing menduduki Sijil Kecekapan Bahasa Melayu untuk Warganegara Asing. •Mempelajari empat kemahiran (mendengar, bertutur, membaca, menulis) dalam bahasa Melayu. Mengikut sukatan yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia
8BahasaKemahiran Tulisan Jawi25 - 6 FebFHMemperkenalkan tulisan Jawi yang standard, berdasarkan pedoman ejaan yang diselaraskan oleh DBP. •Mengetahui isu-isu berkaitan dengan tulisan Jawi. •Menanamkan minat dan cinta akan tulisan Jawi sebagai warisan negara Sejarah Tulisan Jawi •Sistem Ejaan Jawi yang Disempurnakan •Padanan Huruf Rumi dan Jawi •Suku Kata Terbuka dan Tertutup •Ejaan Mengikut Hukum •Penulisan Angka •Ejaan Kata Serapan Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris •Isu-isu Tulisan Jawi
9BahasaTransliterasi Jawi ke Rumi22 - 3 SeptFHMemberikan pendedahan tentang perubahan dalam tulisan Jawi. •Memperkenalkan kaedah transliterasi Jawi ke Rumi. •Membantu usaha penulisan semula manuskrip lama dalam tulisan Jawi. Sejarah Tulisan Jawi •Sistem Ejaan Jawi yang Disempurnakan •Manuskrip dalam Tulisan Jawi Lama •Kaedah Transliterasi •Proses Transliterasi •Masalah dalam Proses Transliterasi
10BahasaSeni Penulisan Khat217 - 18 MacFHMemperkenalkan jenis-jenis tulisan khat. •Memberikan kemahiran asas dalam penulisan khat. •Menanamkan minat dan cinta akan tulisan khat sebagai seni dan warisan negara. Sejarah Penulisan Khat dan Pengaruhnya •Tokoh Penulisan Khat di Malaysia •Jenis Tulisan Khat •Amali
11BahasaTeknik dan Penjurian Sahibba17 Mac (Tarikh akhir permohonan 1 Mac )SRMRMemantapkan kaedah penjurian dalam kalangan juri dan panel hakim pertandingan Sahibba. •Melahirkan lebih ramai juri/panel hakim pertandingan Sahibba dalam kalangan staf DBP dan guru penyelaras peringkat daerah/negeri, kementerian. Pertandingan Sahibba merupakan program tahunan Dewan Bahasa dan Pustaka bersama-sama Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). •Menyebarkan penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam kalangan pengguna/penutur. Pendedahan kaedah menjadi juri dan hakim pertandingan Sahibba. •Pendedahan kaedah dan teknik permainan Sahibba yang mantap. •Pendedahan formula-formula luar biasa yang membantu menjadikan peserta sebagai pemenang pertandingan.
12PenerbitanPenerbitan DigitalAAM6 - 7 OktAAMMemberikan penerangan dan tunjuk ajar cara penukaran format PDF kepada e-pub dengan lebih sistematik. .Pengenalan •Penyediaan Bahan •Pengenalan Aplikasi dan Cara untuk Mengakses e-pub secara Percuma •Sesi Latihan I (e-Pub Fixed Layout)
13PenerbitanPenyuntingan Berketerampilan222 - 23 JunAAMMemantapkan kemahiran tentang kaedah penyuntingan. Pengenalan Penyuntingan •Etika Penyuntingan •Jenis Penyuntingan: Substantif dan Kopi •Kaedah dan Teknik Penyuntingan •Etika, Aspek Bahasa dan Pemerengganan •Latihan dan Pembentangan
14PenerbitanPengindeksan34 - 6 OgosAAMMendedahkan peserta kepada kepentingan indeks dalam penerbitan buku. •Mendedahkan peserta dengan jenis, komponen, rujuk silang dan lokasi indeks. •Membimbing peserta tentang teknik penyediaan indeks menggunakan MS Word. Pengenalan Indeks Buku •Entri, Subentri, Rujuk Silang •Lokasi Entri •Bengkel I - Mencari Topik untuk Entri •Bengkel II - Mengindeks dalam Salinan Lembut •Menyunting Indeks •Latihan dan Pembentangan
15PenerbitanPenulisan Blurb129 JanAAMMemberikan kefahaman kepada peserta kursus tentang kepentingan blurb. •Mendedahkan peserta kepada kaedah dan teknik penulisan blurb yang berkesan Pengenalan/Definisi Blurb •Kepentingan Blurb •Teknik dan Gaya Penulisan Blurb •Menulis Blurb
16PenerbitanPenulisan Buku dan Majalah222 - 23 Julai (Kuala Lumpur)AAMMendedahkan peserta dengan strategi penulisan. •Melatih peserta merangka penulisan dan seterusnya menyaring dan menyusun idea. •Memberikan kefahaman kepada peserta tentang teknik dan strategi dalam penulisan. Pengenalan kepada Buku dan Majalah •Buku dan Majalah sebagai Wahana Penyebaran Maklumat •Gaya Penulisan Buku •Gaya Penulisan Majalah •Menulis untuk Buku dan Majalah
17PenerbitanPenerbitan Gaya Dewan21 - 2 Julai (Sarawak) , 4 - 5 Nov (Kuala Lumpur)AAMMeningkatkan kefahaman dan kemahiran peserta tentang penggunaan Gaya Dewan dalam penerbitan buku. . Pengenalan tentang Dasar Bahasa Kebangsaan •Buku Gaya Dewan sebagai Rujukan •Bentuk dan Gaya Penerbitan •Simbol •Pruf •Penyuntingan •Latihan dan Pembentangan
18PenerbitanPenulisan Buku Teks218 - 19 MacAAMMenerangkan konsep penulis dan penulisan buku teks kepada peserta. •Mendedahkan peserta tentang proses kerja penulisan dan penerbitan buku teks. •Membimbing dan memberikan panduan kepada peserta tentang penulisan buku teks. •Meningkatkan kefahaman dan kemahiran peserta dalam menghasilkan penulisan buku teks yang bermutu. Pengenalan tentang Buku Teks •Pemetaan Bahan •Pengenalan kepada Dokumen Standard dan Standard Pembelajaran •Ciri-ciri Buku Teks •Peringkat Penulisan •Kandungan •Istilah dan Laras Bahasa •Bahan Rujukan •Penyediaan Bab Contoh •Penggunaan Grafik dan Ilustrasi •Hak cipta •Latihan dan Pembentangan
19SasteraPenulisan Lirik Lagu Berkualiti2 10 - 11 JunZMMemberikan ilmu pengetahuan kepada peserta kursus tentang penulisan lirik lagu. Pengenalan/Definisi Lirik Lagu •Jenis-jenis Lirik Lagu •Teknik dan Gaya Penulisan Lirik Lagu
20SasteraPenyuntingan Karya Kreatif212 - 13 FebZMMeningkatkan kefahaman peserta kursus tentang penyuntingan manuskrip dan penerapan gaya penerbitan.Pengenalan/Definisi Penyuntingan •Gaya Penyuntingan Karya Kreatif •Pemantapan Tatabahasa dalam Penyuntingan •Kepentingan dan Kemahiran Tanda Penyuntingan/Pruf •Menyunting dan Menyegarkan Karya Kreatif