Kursus Akademi 2020

Semua A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.BidangNama KursusTempoh HariTarikh PenyelarasObjektifKandungan 
1BahasaPemantapan Bahasa Melayu215 - 16 Julai DD• Memberikan pengetahuan yang lebih mendalam dalam aspek bahasa Melayu. • Melahirkan individu yang mampu menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya. • Pengenalan Dasar Bahasa Kebangsaan • Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu • Morfologi dan Sintaksis • Peristilahan Bahasa Melayu • Kesantunan dan Laras Bahasa • Penggunaan Bahasa Melayu dalam Penulisan Profesional • Berkomunikasi dalam Bahasa Melayu Tinggi
2BahasaPenulisan Profesional Dokumen Rasmi (Surat Rasmi dan Memo)225 - 26 MacRBY• Memberikan pendedahan dan pengetahuan penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam surat rasmi dan memo. • Meningkatkan kemahiran dan keterampilan bahasa dalam surat rasmi dan memo. • Mengenal pasti kesalahan bahasa dalam surat rasmi dan memo. • Pengenalan Dasar Bahasa Kebangsaan • Asas Tatabahasa dan Sistem Ejaan • Surat Rasmi dan Memo o Pengenalan o Format o Seni Penulisan o Kata Sapaan o Pengolahan Isi
3BahasaPenulisan Profesional Dokumen Rasmi (Minit Mesyuarat)222 - 23 AprilMHR•Memahami fungsi minit mesyuarat dalam konteks meningkatkan kecekapan pengurusan dan pencapaian matlamat organisasi. •Memahami kepentingan minit mesyuarat berkualiti kepada kecemerlangan organisasi. •Menyediakan minit mesyuarat yang berkualiti mengikut tatacara yang betul, tepat dan seragam. •Memahami penggunaan bahasa yang betul dalam penyediaan minit mesyuarat. •Pengenalan Minit Mesyuarat oTakrif oFungsi oKepentingan oFormat dan Tatacara oAspek Bahasa dalam Minit Mesyuarat oBengkel Penyediaan Minit Mesyuarat Berkualiti
4BahasaPenulisan Profesional Dokumen Rasmi (Kertas Cadangan dan Laporan)28 - 9 AprilSZMeningkatkan pengetahuan dan kemahiran bahasa Melayu. •Memantapkan kemahiran tentang teknik dan format penulisan laporan dan kertas cadangan. •Meminimumkan kesilapan dari segi penggunaan tatabahasa dalam penulisan laporan dan kertas cadangan Aspek Bahasa dalam Penulisan •Pemerengganan •Jenis-jenis Laporan •Kaedah/Teknik Penulisan Laporan •Kaedah/Teknik Penulisan Kertas Cadangan
5BahasaPembinaan Munsyi Dewan (Jawi) - Kursus220 - 21 Jun FHMeningkatkan ilmu dan kemahiran dalam tulisan Jawi. •Menyelaraskan pengetahuan berdasarkan Pedoman Ejaan Jawi yang dikeluarkan oleh DBP. •Mengenal pasti calon yang layak untuk pengambilan Munsyi Dewan (Jawi). Sejarah Tulisan Jawi •Padanan huruf Rumi dan Jawi •Suku kata Terbuka dan Tertutup •Ejaan Mengikut Hukum •Penulisan Angka •Ejaan Kata Serapan Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris
6BahasaPenulisan Profesional (Teks Ucapan)217 -18 JunNI•Memberikan pendedahan tentang kepentingan penggunaan bahasa Melayu yang betul. •Memberikan panduan penggunaan bahasa Melayu yang betul. •Memberikan panduan dan teknik yang betul dan berkesan dalam penyediaan teks ucapan dalam bahasa Melayu aras tinggi. Jenis-jenis Ucapan •Mengumpul Bahan dan Merangka Teks Ucapan •Proses Penulisan Teks Ucapan •Menulis Pendahuluan, Isi dan Penutup Ucapan •Protokol dan Sistem Sapaan •Aspek Bahasa dalam Penulisan Teks Ucapan •Panduan Berkesan untuk Menarik Khalayak •Menyunting Teks Ucapan
7BahasaPersediaan Sijil Kecekapan Bahasa Melayu untuk Warganegara Asing (SKBMW)226 - 27 SeptemberDDMemberikan pengetahuan bahasa Melayu untuk membolehkan pelajar asing menduduki Sijil Kecekapan Bahasa Melayu untuk Warganegara Asing. •Mempelajari empat kemahiran (mendengar, bertutur, membaca, menulis) dalam bahasa Melayu. Mengikut sukatan yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia
8SasteraPenulisan Lirik Lagu Berkualiti2 10 - 11 JunZMMemberikan ilmu pengetahuan kepada peserta kursus tentang penulisan lirik lagu. Pengenalan/Definisi Lirik Lagu •Jenis-jenis Lirik Lagu •Teknik dan Gaya Penulisan Lirik Lagu
9SasteraPenyuntingan Karya Kreatif212 - 13 FebZMMeningkatkan kefahaman peserta kursus tentang penyuntingan manuskrip dan penerapan gaya penerbitan.Pengenalan/Definisi Penyuntingan •Gaya Penyuntingan Karya Kreatif •Pemantapan Tatabahasa dalam Penyuntingan •Kepentingan dan Kemahiran Tanda Penyuntingan/Pruf •Menyunting dan Menyegarkan Karya Kreatif
10TMKPembangunan dan Reka Bentuk Aplikasi Mudah Alih223 - 24 JunASAA.Mempelajari kaedah untuk membina Aplikasi Mudah Alih sendiri. Kemahiran asas HTML5, CSS3 dan JavaScript untuk membangunkan lebih banyak aplikasi. Pengenalan kepada Aplikasi Mudah Alih •Asas Aplikasi dan Kelas Aktiviti •Bina Aplikasi menggunakan platform Android/iOs •Uji Aplikasi melalui Telefon Pintar
11PenerbitanPenerbitan DigitalAAM6 - 7 OktAAMMemberikan penerangan dan tunjuk ajar cara penukaran format PDF kepada e-pub dengan lebih sistematik. .Pengenalan •Penyediaan Bahan •Pengenalan Aplikasi dan Cara untuk Mengakses e-pub secara Percuma •Sesi Latihan I (e-Pub Fixed Layout)
12UmumPembacaan Pruf Profesional27 - 8 Sept AAMMendedahkan peserta kepada kaedah, teknik dan proses pembacaan pruf.Pengenalan tentang Pembacaan Pruf •Bentuk dan Gaya Penerbitan •Peranan dan Hubungan Editor dengan Pembaca Pruf
13PenerbitanPenyuntingan Berketerampilan222 - 23 JunAAMMemantapkan kemahiran tentang kaedah penyuntingan. Pengenalan Penyuntingan •Etika Penyuntingan •Jenis Penyuntingan: Substantif dan Kopi •Kaedah dan Teknik Penyuntingan •Etika, Aspek Bahasa dan Pemerengganan •Latihan dan Pembentangan
14PenerbitanPengindeksan34 - 6 OgosAAMMendedahkan peserta kepada kepentingan indeks dalam penerbitan buku. •Mendedahkan peserta dengan jenis, komponen, rujuk silang dan lokasi indeks. •Membimbing peserta tentang teknik penyediaan indeks menggunakan MS Word. Pengenalan Indeks Buku •Entri, Subentri, Rujuk Silang •Lokasi Entri •Bengkel I - Mencari Topik untuk Entri •Bengkel II - Mengindeks dalam Salinan Lembut •Menyunting Indeks •Latihan dan Pembentangan
15PenerbitanPenulisan Blurb129 JanAAMMemberikan kefahaman kepada peserta kursus tentang kepentingan blurb. •Mendedahkan peserta kepada kaedah dan teknik penulisan blurb yang berkesan Pengenalan/Definisi Blurb •Kepentingan Blurb •Teknik dan Gaya Penulisan Blurb •Menulis Blurb
16PenerbitanPenulisan Buku dan Majalah222 - 23 Julai (Kuala Lumpur)AAMMendedahkan peserta dengan strategi penulisan. •Melatih peserta merangka penulisan dan seterusnya menyaring dan menyusun idea. •Memberikan kefahaman kepada peserta tentang teknik dan strategi dalam penulisan. Pengenalan kepada Buku dan Majalah •Buku dan Majalah sebagai Wahana Penyebaran Maklumat •Gaya Penulisan Buku •Gaya Penulisan Majalah •Menulis untuk Buku dan Majalah
17PenerbitanPenerbitan Gaya Dewan21 - 2 Julai (Sarawak) , 4 - 5 Nov (Kuala Lumpur)AAMMeningkatkan kefahaman dan kemahiran peserta tentang penggunaan Gaya Dewan dalam penerbitan buku. . Pengenalan tentang Dasar Bahasa Kebangsaan •Buku Gaya Dewan sebagai Rujukan •Bentuk dan Gaya Penerbitan •Simbol •Pruf •Penyuntingan •Latihan dan Pembentangan
18PenerbitanPenulisan Buku Teks218 - 19 MacAAMMenerangkan konsep penulis dan penulisan buku teks kepada peserta. •Mendedahkan peserta tentang proses kerja penulisan dan penerbitan buku teks. •Membimbing dan memberikan panduan kepada peserta tentang penulisan buku teks. •Meningkatkan kefahaman dan kemahiran peserta dalam menghasilkan penulisan buku teks yang bermutu. Pengenalan tentang Buku Teks •Pemetaan Bahan •Pengenalan kepada Dokumen Standard dan Standard Pembelajaran •Ciri-ciri Buku Teks •Peringkat Penulisan •Kandungan •Istilah dan Laras Bahasa •Bahan Rujukan •Penyediaan Bab Contoh •Penggunaan Grafik dan Ilustrasi •Hak cipta •Latihan dan Pembentangan
19SasteraPembinaan Munsyi Dewan (Sastera) - Kursus223 - 24 SeptZMMemberikan ilmu pengetahuan tentang peranan Munsyi Dewan (Sastera). Pengenalan/Definisi Munsyi Dewan (Sastera) •Peranan Munsyi Dewan (Sastera) •Tahap Pengetahuan dan Ilmu •Teknik dan Kaedah Bimbingan